ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Ίδρυση  Σκοπός

skopos
skopos

Κέντρο Υποστήριξης
Διδασκαλίας και Μάθησης

Σύσταση - Σκοπός

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2022 ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό να αποτελέσει εστιακό σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού και, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, να συμβάλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος.

Αποστολή

Το ΚεΔιΜα έχει ως αποστολή:

1.

Τη διοργάνωση Σεμιναρίων / Ημερίδων και κύκλων μάθησης με στόχο την ενημέρωση και υποστήριξη του συνόλου του διδακτικού προσωπικού σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σχέση με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις / προσεγγίσεις.

2.

Τη δημιουργία κοινού χώρου ανάπτυξης της επικοινωνίας των μελών του συνόλου του διδακτικού προσωπικού προκειμένου για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με επιτυχημένες πρακτικές αλλά και προβλήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση του διδακτικού έργου.

3.

Την εκπαίδευση και υποστήριξη του συνόλου των μελών διδακτικού προσωπικού για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

4.

Την εκπόνηση μελετών όσον αφορά τη δημιουργία με καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, την έκδοση επιστημονικών περιοδικών κ.ά. 

6.

Τη δημιουργία εστιακού σημείου συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

5.

Την ανάπτυξη επικοινωνίας με ιδρύματα, κέντρα, γραφεία, εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε θέματα προσφερομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Εποπτεία

Το ΚεΔιΜα εποπτεύεται από τον/την Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο