ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Νομοθεσία – Δομή

Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚεΔιΜα καθορίζεται στον Κανονισμό του (βλ. ΦΕΚ ίδρυσης 27-12-2021ΦΕΚ μετονομασίας 31-12-2022, και ΦΕΚ Τροποποίησης άρθρου 4, 07-02-2024)

Δομή

Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης εποπτεύεται από τον Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προσωπικού ΠΑΜΑΚ Καθηγητή Νικόλαο Σαμαρά.
Ως Συντονίστρια ορίστηκε με Απόφαση της Συγκλήτου η Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάγια Σατρατζέμη.
Η εκπαιδευτική λειτουργία του Γραφείου υποστηρίχθηκε για το 2022-2023 από δυο εξωτερικούς συνεργάτες τη Δρ. Τάνια Κάργα και την Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ιωάννα Δαγδιλέλη.
Επιπλέον οι δράσεις του ΓΡΑΔΙΜ υποστηρίζονται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΠΑΜΑΚ όπως και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Νόμοι

Παρακάτω αναφέρονται οι νόμοι που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (πρώην Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης):
Ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α195/6.9.2011

Άρθρο 51

Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίου ή αυτοτελούς ανά σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδίως για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του.
Ν. 4957. τ. Α, 141/21.7.2022

Άρθρο 129

Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 210

Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ιγ) η συνεργασία με τους επικεφαλής των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης και το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος, καθώς και με φορείς της Πολιτείας για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Μονάδας,

Άρθρο 220

Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι. και κατά προτίμηση είναι άτομα με αναπηρία ή διαθέτουν σχετική εξειδίκευση ή πείρα σε θέματα ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον προϊστάμενο της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, κατά προτίμηση φοιτητή με αναπηρία, και τον επικεφαλής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του άρθρου 129.

Άρθρο 221

Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

….

4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή συνεργάζεται με τους επικεφαλής των ακαδημαϊκών μονάδων, τους επικεφαλής των προγραμμάτων σπουδών, το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Ιδρύματος και το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας.

Άρθρο 424

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. συνιστάται Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης σύμφωνα με το άρθρο 129.

Άρθρο 461

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’

1. Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4009/2011 (Α’ 179), συνεχίζουν να λειτουργούν ως Κέντρα Υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης του άρθρου 129 του παρόντος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο