ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Βιβλιογραφία

Gavriilidou, Zoe (Εd.), (2023). Teaching Transformation in Higher Education: Success Stories from Learning and Teaching Centers, Komotini: Publications of the Network of Learning and Teaching Centers in Greek Universities.

Περισσότερα

Συλλογικός τόμος του Δικτύου ΚΕΔΙΜΑ των Ελληνικών ΑΕΙ με τίτλο “Teaching Transformation in Higher Education: Success Stories from Learning and Teaching Centers” που περιλαμβάνει πέντε διαφωτιστικές μελέτες περίπτωσης από Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης της αλλοδαπής καθώς και συστάσεις προς τα ΚΕΔΙΜΑ των Ελληνικών ΑΕΙ από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην Οριζόντια Δράση Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ( MIS 5164469).

Gavriilidou, Z. (2023). Transforming Higher Education Teaching Practice: Selected papers of the 1st International Conference of the Network of Teaching and Learning Centers in Greece, Editions of the Network of Learning and Teaching Centers in Greek Univerities: Komotini.

Γαβριηλίδου Ζωή (Επιμ.), (2023). Η εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού, Κομοτηνή: Εκδόσεις της Οριζόντιας Δράσης ΚΕΔΙΜΑ.

Περισσότερα

Η Εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού περιλαμβάνει 9 κεφάλαια, συγγραφείς της είναι διδάσκοντες άλλων πανεπιστημίων και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης των Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Ελληνικών ΑΕΙ. Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες διδασκόντων στα Ελληνικά ΑΕΙ και αποτελεί μια συλλογή από πληροφορίες και εκπαιδευτικούς πόρους που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πανεπιστήμιο, στοχεύοντας σε συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Πανεπιστημιακή Αγωγή. Διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, (2023). Επιμέλεια Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

Περισσότερα

Ο συλλογικός αυτός τόμος είναι αποτέλεσμα της ομάδας έργου του ΚΕΔΙΜΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την επιμέλεια του τόμου είχε η συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts.

Ο συλλογικός αυτός τόμος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αγωγή και τη διδακτική μεθοδολογία.

Βασικός στόχος του τόμου αυτού είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση και ένας προβληματισμός σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των διδασκόντων/-ουσών, αλλά και ανάμεσα σε αυτούς/-ές και τους ερευνητές/-τριες της εκπαίδευσης και να παρέχει δομημένες και συστηματικές ευκαιρίες για αναστοχαστική εκπαίδευση με σκοπό την αυτόνομη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικούς προσανατολισμούς αλλά παραθέτει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί στον πανεπιστημιακό χώρο με επιτυχία και με τον τρόπο αυτόν έχει έναν πιο άμεσο χαρακτήρα, αφού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και στον σχολιασμό πολλών παραδειγμάτων διδακτικών μεθόδων, στρατηγικών και εκπαιδευτικών προτάσεων που περιλαμβάνουν μια ιεραρχία εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων.

Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Dig0CompOrg)

Περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

To πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο