ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Θεωρίες Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εμπειρική Μάθηση και Γνωσιακή Προσέγγιση. Μη τυπική μάθηση και άτυπες δεξιότητες: πρακτικές εφαρμογές (1/2)

Σύντομη Περιγραφή

Στην πρώτη ενότητα σκιαγραφείται ο μεταβαλλόμενος ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση φοιτητών με επαγγελματική εμπειρία και αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το διεθνές και εθνικό πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα Προσόντων και την ανάπτυξη και μεταβίβαση δεξιοτήτων αποτελεί τη βάση για τη θεώρηση μοντέλων ανάπτυξης competences (επάρκειας) στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών. Οι θεωρίες γνωστικής μάθησης και μάθησης ενηλίκων επισκοπούνται συνοπτικά και στο τέλος της ενότητας επιχειρείται η ανάπτυξη ενός μοντέλου ανάπτυξης επικοινωνιακής επάρκειας.

Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη δεξιοτήτων, μάθηση, μοντέλα competences, προσόντα και λειτουργίες

Πληροφορίες

Επίπεδο: Μεσαίο
Ημερομηνία: 13/09/2022

Συγγραφείς:

Συτζιούκη Μαρία, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο