ΚεΔιΜα-Logo

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Search

Αποθετήριο

Διαδραστικοί πίνακες και η αποτελεσματική τους αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σύντομη Περιγραφή

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα (Interactive board, Smart-Board)
προσφέρει μια ελκυστική εμπειρία μάθησης που μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη διδακτική
όσο και τη μαθησιακή διαδικασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο διδάσκων, κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, έχει δυνατότητες πρόσβασης, προβολής και επεξεργασίας των
εκπαιδευτικών πόρων με άμεσο και φιλικό (απτικό) χειρισμό αλλά και με την υποστήριξη
αυτόματων λειτουργιών του μέσου. Παράλληλα μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές την
ευκαιρία να συμμετάσχουν στη μαθησιακή δραστηριότητα άμεσα, ξεφεύγοντας από το
δασκαλοκεντρικό πλαίσιο της διάλεξης με παρουσίαση. Αν και ο διαδραστικός πίνακας από
τη φύση του μέσου, ως πίνακας, τείνει να συγκεντρώσει την προσοχή όλων των
συμμετεχόντων σε ένα σημείο, η κατάλληλη σχεδίαση της εφαρμογής μπορεί να επιτρέψει
και πιο μαθητοκεντρικά μοντέλα μάθησης. Πέρα όμως από την αξιοποίησή του στη δια
ζώσης εκπαίδευση, προσφέρει πολλές δυνατότητες τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
όσο και στην παραγωγή και δημιουργία εγγενώς ψηφιακού και πολυτροπικού
εκπαιδευτικού υλικού.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 07/04/2023

Συγγραφείς:

Λεύκος Ιωάννης, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ
Φαχαντίδης Νικόλαος, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο